תקנון המירוץ

תקנון

תנאי יסוד טרום השתתפות

זכאים להשתתף במרוץ אנשים פרטיים אשר עומדים בתנאים המצטברים כמפורט להלן:

 • מי שמלאו לו לפחות 16 שנה ביום המרוץ
 • מי שמילא וחתם על טופס הצהרת משתתף.
 • מי ששילם את דמי הרישום ונרשם לקבוצה בהסכמת ראש הקבוצה.
 • ההשתתפות כרוכה בהסכמת המשתתף לצילומו והפצת תמונתו באמצעי הפרסום.
 • המשתתף עמד בכללים הקבועים בתקנון.


הרשמה למרוץ

הרשמה למרוץ 2021 תפתח בתאריך 2.2.2021 לפרטים המלאים לחצו כאן

ביטול הרשמה ניתן לעשות עד ל1/4/2021 בהחזר כספי של 260 ש"ח.  

 • כל רץ חייב להירשם לאתר ובכך יוכל להירשם למרוץ. רץ הרשום כבר באתר המרוץ אינו נדרש לרישום מחדש.
 • ההרשמה תיפתח מחדש בתאריך 2.2.21 למרוץ אביב 2021
 • ההרשמה כרוכה בתשלום - כמופיע בטבלת העלויות ולוחות הזמנים. (אין החזר כספי על דמי הרשמת קבוצה)
 • החזר התשלום מסיבה זו או אחרת למשתתף שלא נקלט במרוץ יבוצע על ידי מארגני המרוץ עד 45 ימי עבודה מיום סגירת ההרשמה.


ביטוח

מומלץ לכל משתתף במרוץ  לבטח את עצמו בביטוח אישי לכל הימים של מרוץ 'הר לעמק' 

עמותת "הר לעמק" מבטחת את הרצים בביטוח צד ג' בהתאם לנוסח ביט


ביום המרוץ - רכבים

 • הרכב המלווה ינוע מנקודת החלפה אחת לבאה אחריה תוך ציות לחוקי התנועה. אין לנסוע בעקבות הרצים או בצמוד להם ואין להפריע בנתיב ריצתם.
 • החניה בנקודות החלפת הרצים מותרת לרכב המלווה בלבד.
 • אין לעצור או להחנות רכבים בטווח של 250 מ' לפני נקודת ההחלפה. יש להחנותם רק במתחם החניה ליד כל תחנת החלפה.

נדרש להישמע להוראות הסדרנים למיקום חניה מסודרת.


ביום המרוץ - רצים

 • מספר קבוצה - כל רץ יישא את מספר הקבוצה באופן בולט מקדימה ויענוד את צמיד המרוץאו כל אביזר אחר המוגדר כאביזר ההחלפה שמועבר בין רץ לרץ. העברת הצמיד או האביזר בין הרץ שמגיע לאזור ההחלפה לבין הרץ היוצא תתבצע בתוך אזור ההחלפה המוגדר.
 • חצית כבישים - תעשה במעברים המיועדים לכך ובהנחיית פקחי המרוץ, או במעברי חצייה.
 • סדר וניקיון - יש לכבד רכוש פרטי, לדאוג לסילוק נאות של אשפה ופסולת אנושית.
 • טעות במסלול - רץ שטעה בדרך יחזור רגלית למסלול באחת, או בכל האפשרויות הבאות:
  • יבחין בשלטים של המרוץ המסמנים את המסלול.
  • ייעזר ברצים אחרים שבסביבתו.
  • יתקשר לעזרת המארגנים באמצעות מס' הטלפון הנמצא על צמיד ההחלפה.
  • ייעזר בהכוונה מהאפליקציה של המרוץ.

לאחר חזרה למסלול המרוץ, ימשיך במרוץ.

 • החלפות הרצים - כל ההחלפות בין הרצים תתבצענה בתחנות ההחלפה ללא תלות בקטגוריה של הקבוצה (תחרותית או לא-תחרותית) למעט במקרה של פציעות כמוסבר בהמשך.
 • בטיחות הרצים - יש לנקוט זהירות רבה במהלך המרוץ. אין סגירת כבישים, בקרת תנועה או תחנות עזרה. יש לשים לב לתנועת הרכבים כל הזמן מכיוון שחלק מהקטעים עוברים לאורך כבישים עמוסים. תמיד יש לרוץ נגד כיוון התנועה, אלא אם צוין אחרת.
 • ריצה במשך היום – חובה על כל רץ לרוץ עם כובע ומים.
 • ריצת לילה - משקיעה עד זריחה חובה על כל רץ ללבוש אפוד זוהר ולשאת פנס אדום מהבהב דולק מאחור וכן פנס ראש. רץ שלא ישתמש באמצעים עלול לגרום לפסילה של קבוצתו. מומלץ ללבוש אפוד זוהר גם ביום.
 • יש לשמור על שקט בקרבת אזורים מיושבים.


בקבוצות תחרותיות

 • סדר הריצה - הרצים חייבים לשמור על סדר הריצה שנקבע בטופס התחרות אשר יימסר למארגנים ביום התחרות ולבצע החלפה בכל תחנהסדר הרצים ניתן לשינוי על ידי ראש הקבוצה עד ליום המרוץ באמצעות אתר האינטרנט של המרוץ.
 • פציעה או מחלה - במקרה של פציעה או מחלה פתאומית של רץ שאינו מסוגל לסיים את הקטע שלו, הרץ הבא בתור יכול להחליפו בנקודת הפציעה ולהמשיך. יש לבצע החלפה כנדרש בנקודת ההחלפה הבאה. אסור לרץ המחליף לסיים את הקטע ואז לרוץ גם את הקטע הבא (המקורי שלו).


במקרה של החלפת רץ עקב פציעה (בקטגוריות התחרותיות)

 • אסור לרץ הפצוע לרוץ שוב.
 • אחד או יותר מהרצים יצטרכו לרוץ קטעים נוספים.
 • יש לשמור על סדר הריצה המקורי.
 • אסור לבצע יותר מהחלפה אחת לקטע.
 • שינוי בסדר הרצים או ריצה ברצף של יותר מקטע אחד על ידי רץ יגרום להעברת הקבוצה מקטגוריה תחרותית לקטגוריה לא תחרותית.


זמנים ושעות סגירת התחנות

שעות ההזנקה במרוץ הן מדורגותעל מנת למנוע משך זמן ארוך מדי לתחרות נקבעו שעות פתיחה וסגירה לתחנות. הקבוצות יבחרו את שעת הזינוק שלהן, על בסיס מקום פנוי, מתוך התייחסות לשעות פתיחת וסגירת התחנות לאורך המסלולקבוצות שתגענה לפני פתיחת תחנה יצטרכו להמתין עד פתיחתה. זמן זה לא יקוזז מהזמן הסופי של הקבוצה. קבוצות שתגענה לאחר סגירת התחנה יפנו טלפונית לחדר המצב של מארגני המרוץ לקבלת הנחיות להמשך השתתפותן במרוץככלל, קבוצות תחרותיות המגיעות לתחנות אחרי סגירתן מועברות לקטגוריה של קבוצות לא תחרותיות. קבוצות לא-תחרותיות יוכלו, במקרה של הגעה לתחנה סגורה, לדלג מפסר תחנות קדימה ולהמישך במרוץ. עליהם להודיע על כך למנהל התחנה שאליה דילגו או לחדר המצב של המרוץ.


שינויים כלליים ושינויים בלתי מתוכננים במסלול ובמהלך המרוץ

 • מנהל המרוץ רשאי לשנות את מתווה המסלול על פי החלטתו עקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ואת מארגני המרוץ.
 • מנהל המרוץ רשאי לשנות את מועדי ההזנקה, את מועדי סגירת התחנות ואת שעת סיום המרוץ עקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ואת מארגני המרוץ.
 • שינויים בתקנון זה עשויים לחול בהתאם לשיקולי מארגני המרוץ. השינויים יעודכנו בדף הבית של המרוץ.
 • הקמת דוכנים במתחמי הפתיחה והסיום ובתחנות השייכות לרשויות (רט"ג, רשויות מקומיות וכד') תותר רק באישור מארגני המרוץ, בתיאום מראש ובאישור בכתב ממארגני המרוץ.  


תלונות/ערעורים

במקרה של תלונות על הפרת חוקי המרוץ, ערעורים או השגות על תוצאות / קביעות - יש להגישן בנקודת ההחלפה הקרובה (או בנקודת הסיום) לנציגי הועדה המארגנת ובכל מקרה לא יאוחר מ 30 דקות לאחר חצית קו הסיום.

מדיניות החזרת כספים

במידה והמרוץ יבוטל בשל אילוצים של כוח עליון, מגפה, או כל אירוע עליו אין למארגנים שליטה לרבות אירועי מזג אוויר למיניהם, מלחמה, אירועים ביטחוניים, וירוס הקורונה ועוד, העמותה תקבל החלטה באשר להחזר כספי ככל שהדבר ניתן ובהתאם למועד הביטול להתחייבויות העמותה הקיימות במועד הביטול והצפויות לאחריו וכתוצאה ממנו ולהוצאות נוספות ככל שתחולנה.

הנחיות בטיחות לרצים ומלווים
טופס הצהרת משתתף