רשימת משתתפים חצי מרתון ואולטרה

שם פרטישם משפחהמקצה
OrenProter
אורליפרוטר
נטלישדהחצי מרתון 22 ק"מ
גילדה לויהאולטרה מרתון 50 ק"מ
GalSalomonחצי מרתון 22 ק"מ
NivMadanחצי מרתון 22 ק"מ
יורםעתיראולטרה מרתון 50 ק"מ
ערןיעריאולטרה מרתון 50 ק"מ
גלעדיביןאולטרה מרתון 50 ק"מ
BenjaminAmramאולטרה מרתון 50 ק"מ
שמוליקסגל קינראולטרה מרתון 50 ק"מ
מאיהרוזנבליטאולטרה מרתון 50 ק"מ
רםסילפןאולטרה מרתון 50 ק"מ
מתניהדרייזיןחצי מרתון 22 ק"מ
מרתהברקוביץחצי מרתון 22 ק"מ
YonatanFatalחצי מרתון 22 ק"מ
יעלשטרנברגאולטרה מרתון 50 ק"מ
אביחיגלמןחצי מרתון 22 ק"מ
עמיתרוזןאולטרה מרתון 50 ק"מ
אבידבליברמןאולטרה מרתון 50 ק"מ
לוטןטוביאולטרה מרתון 50 ק"מ
נירמוראולטרה מרתון 50 ק"מ
נירקלקשטייןחצי מרתון 22 ק"מ
עוזיקריגראולטרה מרתון 50 ק"מ
רתםציפוריאולטרה מרתון 50 ק"מ
יוסייוסףאולטרה מרתון 50 ק"מ
דורון גרהאולטרה מרתון 50 ק"מ
שחרבירקחצי מרתון 22 ק"מ
יונתןמרקחצי מרתון 22 ק"מ
מיה גוראולטרה מרתון 50 ק"מ
ליאורה אטינגר אולטרה מרתון 50 ק"מ
נעהינאיאולטרה מרתון 50 ק"מ
סיגליתמנגוט לייבהאולטרה מרתון 50 ק"מ
עמיתמרקחצי מרתון 22 ק"מ
גיאהופמןחצי מרתון 22 ק"מ
גיאגולניאולטרה מרתון 50 ק"מ
ערןשטורםאולטרה מרתון 50 ק"מ
אלדדשחראולטרה מרתון 50 ק"מ
כפירלביאאולטרה מרתון 50 ק"מ
שיריקריבחצי מרתון 22 ק"מ
מיכלבן שמואל חצי מרתון 22 ק"מ
נתיאהרוניחצי מרתון 22 ק"מ
דןפילץאולטרה מרתון 50 ק"מ
ישיאבירםאולטרה מרתון 50 ק"מ
רועינמראולטרה מרתון 50 ק"מ
דודנפתליחצי מרתון 22 ק"מ
אורגורחצי מרתון 22 ק"מ
טירןהרריאולטרה מרתון 50 ק"מ
מישלעדיאולטרה מרתון 50 ק"מ
דודו דגן חצי מרתון 22 ק"מ
ערןשלוחצי מרתון 22 ק"מ
לארידוידזוןחצי מרתון 22 ק"מ
אמירגילחצי מרתון 22 ק"מ
יאירנסימובחצי מרתון 22 ק"מ
אורןשפראולטרה מרתון 50 ק"מ
DoronShavitאולטרה מרתון 50 ק"מ
שחרדורוןאולטרה מרתון 50 ק"מ
עופרשולמיחצי מרתון 22 ק"מ
יעלגולדשמידטאולטרה מרתון 50 ק"מ
יובלהודחצי מרתון 22 ק"מ
ראובןלופוביץאולטרה מרתון 50 ק"מ
עפרהופמןחצי מרתון 22 ק"מ
מתניהומייזלאולטרה מרתון 50 ק"מ
דסטאוסוונךחצי מרתון 22 ק"מ
דודלויאלאולטרה מרתון 50 ק"מ
אבירםבר שלמהחצי מרתון 22 ק"מ
אלוןבר-אשאולטרה מרתון 50 ק"מ
אוראפשטייןאולטרה מרתון 50 ק"מ
ניצןוינפלדחצי מרתון 22 ק"מ
דרורטלחצי מרתון 22 ק"מ
איריתגרינברג קושניראולטרה מרתון 50 ק"מ
יוסיאוסטרוביאקאולטרה מרתון 50 ק"מ
טלשושואולטרה מרתון 50 ק"מ
עמית טליוסףחצי מרתון 22 ק"מ
אסתראוציגבה משהאולטרה מרתון 50 ק"מ
יעלהשמשוניחצי מרתון 22 ק"מ
גולןגלזרחצי מרתון 22 ק"מ
מתןבן דודחצי מרתון 22 ק"מ
אורןהודחצי מרתון 22 ק"מ
אורח חצי מרתון 22 ק"מ
קטלה )בני)אלהיןחצי מרתון 22 ק"מ
יוסףסבירוחצי מרתון 22 ק"מ
עידודסהאולטרה מרתון 50 ק"מ
יאירשנירחצי מרתון 22 ק"מ
אורןבן שמחוןחצי מרתון 22 ק"מ
שולהמנחםחצי מרתון 22 ק"מ
איתיסלוראולטרה מרתון 50 ק"מ
כרמיתגנישחצי מרתון 22 ק"מ
גלעדלויחצי מרתון 22 ק"מ
אורכהןחצי מרתון 22 ק"מ
ארזגנתיאולטרה מרתון 50 ק"מ
שחרבוזגלוחצי מרתון 22 ק"מ
אריהיעקביחצי מרתון 22 ק"מ
איתיהלויחצי מרתון 22 ק"מ
עמיתדוידסוןחצי מרתון 22 ק"מ
אנטוליסלדזאולטרה מרתון 50 ק"מ
ליאורפלגאולטרה מרתון 50 ק"מ
אופירתמיראולטרה מרתון 50 ק"מ
גיאאלוןחצי מרתון 22 ק"מ
שמריתשולמןאולטרה מרתון 50 ק"מ
אסףשולמןאולטרה מרתון 50 ק"מ
מתן אמסלםחצי מרתון 22 ק"מ
YOSSISHAKEDחצי מרתון 22 ק"מ
גליונהחצי מרתון 22 ק"מ
רווהגליליחצי מרתון 22 ק"מ
GuyFishmanחצי מרתון 22 ק"מ
שייןבראולטרה מרתון 50 ק"מ
JoshuaBeharאולטרה מרתון 50 ק"מ
אסףמרגליתאולטרה מרתון 50 ק"מ
נתנאלנקשחצי מרתון 22 ק"מ
חסיבחשאןחצי מרתון 22 ק"מ
אמנוןמשולםחצי מרתון 22 ק"מ
סעידחשאןחצי מרתון 22 ק"מ
סמירסובחחצי מרתון 22 ק"מ
רודיפלסחצי מרתון 22 ק"מ
מאירשיריחצי מרתון 22 ק"מ
מיקיסולםחצי מרתון 22 ק"מ
avivitmishanאולטרה מרתון 50 ק"מ
שילביאחצי מרתון 22 ק"מ
ליאורברטלראולטרה מרתון 50 ק"מ
שיבן נוןחצי מרתון 22 ק"מ
רועייהודהאולטרה מרתון 50 ק"מ
יריבנורנברגחצי מרתון 22 ק"מ
‫דניאללוקו‬‎אולטרה מרתון 50 ק"מ
יורםהורדןחצי מרתון 22 ק"מ
נעםזאבחצי מרתון 22 ק"מ
רמיתשובהחצי מרתון 22 ק"מ
דודודאנואולטרה מרתון 50 ק"מ
יובלקפלינסקיאולטרה מרתון 50 ק"מ
גילסגלחצי מרתון 22 ק"מ
נירצרפתיחצי מרתון 22 ק"מ
נתיבל קליגלרחצי מרתון 22 ק"מ
רפאלגנישחצי מרתון 22 ק"מ